: Realizované aktivity

 • Prednášky z 1. Česko-slovenského fóra metrológov

  Prednášky z 1. Česko-slovenského fóra metrológov 25.10.2018, Bratislava – Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel   Názov prednášky/ Prednášaujúci/ Prednáška v pdf.formáte Legální metrologie v České republice/ Ing. Zbyněk Veselák, ředitel odboru metrologie ÚNMZ ČR/ prednáška Vývoj legislatívy pre oblasť metrológie v SR/ Ing. Zbyněk Schreier, riaditeľ odboru metrológie ÚNMS SR/ prednáška Historie metrologie […]

 • Posledná rozlúčka s Jánom Bartlom

  Vo veku 78 rokov zomrel tento víkend náš dlhoročný kolega, významný slovenský vedec v oblasti meracej techniky a optiky, bývalý vedúci oddelenia snímačov Ústavu merania SAV, riaditeľ oddelenia dĺžky a času Slovenského metrologického ústavu a predseda Slovenskej metrologickej spoločnosti RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc. Narodil sa 1. júla 1940 v Žiline. Po absolvovaní Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (1962) začal […]

 • 1.Československé fórum metrológov

  Vážení členovia, sympatizanti a odborná verejnosť, dovoľujeme si Vás pozvať na 1.Československé fórum metrológov, ktoré sa koná pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. Ide o výnimočnú konferenciu, ktorej cieľom je založiť novú platformu výmeny informácií medzi subjektami pôsobiacich v národnom metrologickom systéme SR a ČR. Bližšie informácie o konferencii nájdete v pozvánke. Zúčastnite sa a […]

 • 47. Fórum metrológov

  Vážení členovia, sympatizanti, odborná verejnosť, každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie Slovenská metrologická spoločnosť organizuje Fórum metrológov a to pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Ústrednou témou fóra bude „Metrológia v predaji tovarov a služieb na vnútornom trhu EU“. 47. Fórum metrológov sa uskutoční v dňoch 24. a 25. mája […]

 • Oznámenie o začatí pripomienkového konania k Vyhláške ÚNMS SR č.210/ 2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole

  Vážení členovia, sympatizanti a odborná verejnosť, dovoľujem si Vás informovať o začatí pripomienkového konania k Vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov Dátum začatia MPK: 10. 11. 2016 […]

 • Jesenná ponuka vzdelávacích aktivít

  Vážení členovia, sympatizanti a odborná verejnosť, v mene Výboru SMS si Vám dovoľujeme predstaviť “ Jesennú ponuku vzdelávacích aktivít“. Ide o výnimočnú ponuku odborných aktivít, ktorá bola pripravená v spolupráci s Českou metrologickou spoločnosťou, akreditovanou Českým institutem pro akreditaci ako certifikačný orgán pre certifikáciu spôsobilosti zamestnancov na metrologické a skúšobnícke činnosti. Odborný seminár „Meranie a […]

 • Pozvánka na XXXXVI. Fórum metrológov

  Vážené dámy a páni, každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie organizuje Slovenská metrologická spoločnosť pod gesciou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Fórum metrológov. Hlavným poslaním Fóra je pripomenúť si význam merania a metrológie a riešiť aktuálne problémy z vybraného odvetvia priemyslu SR. Tento rok sa v dňoch 31.mája – 01.júna.2016 v priestoroch […]

 • Nový legislatívny rámec EÚ o sprístupňovaní meradiel na trh

  Odborný seminár Téma: NOVÝ LEGISLATÍVNY RÁMEC EÚ O SPRÍSTUPŇOVANÍ MERADIEL A VÁH S NEAUTOMATICKOU ČINNOSŤOU NA TRHU Termín konania: 26.04.2016 Miesto konania: Banská Bystrica   Obsah: Názov prednášky: Implementácia nového legislatívneho rámca EU do právneho poriadku SR Prednášajúci: Ing. Zbyněk Schreier, CSc., Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR stiahnuť   Názov prednášky: Aplikácia nového […]

 • XXXXV. Fórum metrológov

    Tematický blok I. – Meranie v zdravotníctve Gestor: Ing. Jaromír Markovič, PhD. Meranie biosignálov pre účely medicínskej diagnostiky/ Ing. Branko BABUŠIAK, PhD., Ing. Štefan BORIK, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta Stiahnuť… Meranie vitálnych funkcií v klinickej praxi/ Mgr. Anna OVŠONKOVÁ, PhD., Mgr. Michaela MIERTOVÁ, PhD., Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva […]